Over het pensioenfonds

Organisatie

Het bestuur van Pensioenfonds DNB bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgever, werknemers en pensioengerechtigden. Daarnaast zijn er twee onafhankelijke bestuursleden, die niet namens een achterban zitting hebben in het bestuur.

Het bestuur bestaat uit zes bestuursleden, die uit hun midden een voorzitter en secretaris benoemen.

Raad van toezicht

De Raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden. De Raad van toezicht heeft goedkeuringsrechten en houdt daarnaast toezicht op:

  • Het beleid van het bestuur
  • De algemene gang van zaken in het pensioenfonds

Naast de controlerende taak is de Raad ook sparringpartner van het bestuur.

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt aan het Verantwoordingsorgaan (VO) verantwoording af over het beleid en hoe dit is uitgevoerd. Het VO heeft adviesrechten en benoemt de leden van de Raad van Toezicht.

Het VO bestaat uit acht leden en zij vertegenwoordigen:

  • De actieve deelnemers
  • De gewezen deelnemers
  • De pensioengerechtigden
  • De werkgever

Projectgroepen

Daarnaast kan het bestuur projectgroepen instellen, die onderwerpen voorbereiden voor besluitvorming in het bestuur.

Beloningsbeleid

Ons pensioenfonds hanteert een beloningsbeleid. Deze kunt u hier raadplegen.