Organisatie

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het VerantwoordingsorgaanEen orgaan waarin de actieve deelnemers, de pensioengerechtigden, eventueel de gewezen deelnemers en de werkgever zijn vertegenwoordigd en waaraan het bestuur verantwoording aflegt. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan over het handelen van het bestuur wordt opgenomen in het jaarverslag. (VO) over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd.

Het VO heeft tot taak:

  • Een oordeel geven over het handelen van het bestuur, over het door het bestuur uitgevoerde beleid en over de beleidskeuzes voor de toekomst.
  • Advies geven op het gebied van beloningsbeleid, de vorm en inrichting van het interne toezicht, de profielschets voor leden van de Raad van ToezichtEen intern toezichthoudend orgaan, dat toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds., de interne klachten- en geschillenprocedure, het communicatie- en voorlichtingsbeleid, de uitvoeringsovereenkomstDe overeenkomst tussen een werkgever en een pensioenfonds over de uitvoering van één of meer pensioenregelingen., overdracht van verplichtingen van of naar het pensioenfonds, liquidatie, fusie, splitsing, samenvoeging, omzetting van het pensioenfonds in een andere rechtsvorm, en over de samenstelling van de feitelijke premie en de hoogte van de premiecomponenten.
  • Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht, op voordracht van de Raad van Toezicht zelf.

Het VO bestaat uit acht leden, waarvan twee namens de werkgever, twee namens de pensioengerechtigden, drie namens de actieve deelnemers en één namens de gewezen deelnemers. Zij worden allen benoemd na voordracht of door de betreffende groep.

Het VO van Pensioenfonds DNB bestaat uit:

Naam Lid namens de
Diny Tiellemans (voorzitter) Werkgever
Annemarie Hondius Deelnemers
Carel van den Berg Deelnemers
Bob Coppes Pensioengerechtigden 
Erich Abeen Gewezen deelnemers
Anne Maaike Stienstra Deelnemers
Dick Hendriks Pensioengerechtigden
Danny de Jonge Werkgever