Verloop dekkingsgraad Pensioenfonds DNB

Uitleg dekkingsgraad

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds.

De dekkingsgraadDe dekkingsgraad is de verhouding tussen de netto activa en de technische voorziening, uitgedrukt in een percentage. Dit verhoudingsgetal geeft aan in hoeverre op lange termijn de pensioenverplichtingen kunnen worden nagekomen. De netto activa zijn het saldo van het belegd vermogen, de andere activa en de schulden. geeft een indicatie of een pensioenfonds nu en in de toekomst de pensioenen kan uitbetalen. De dekkingsgraad wordt berekend door alle bezittingen van het pensioenfonds te delen door de pensioenverplichtingen (de pensioenaanspraken van alle deelnemers). De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage.

Verschillende soorten dekkingsgraden

Actuele maanddekkingsgraad

De actuele maanddekkingsgraadDe maanddekkingsgraad van het pensioenfonds wordt berekend door op balansdatum het balanstotaal minus de kortlopende schulden te delen op de technische voorzieningen zoals opgenomen in de balans. wordt maandelijks bepaald. Dit is een momentopname en daarom kan de maanddekkingsgraad behoorlijk schommelen. Deze schommelingen komen onder andere door ontwikkelingen op de financiële markten en de rente. Bij een dalende rente moet het pensioenfonds meer geld in kas hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dit heeft een negatief effect op de maanddekkingsgraad. Stijgen de opbrengsten uit beleggingen? Dan neemt de hoeveelheid geld in kas toe en heeft dit een positief effect op de maanddekkingsgraad.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraadDe beleidsdekkingsgraad is bepalend voor:- het moment dat het pensioenfonds in een tekortsituatie komt, dan wel uit een tekortsituatie komt;
- de evaluatie van een eventueel herstelplan;
- het doorvoeren van eventuele kortingen;
- de indexaties.
is het gemiddelde van de maanddekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. Hierdoor worden schommelingen in de maanddekkingsgraden opgevangen. Voor het pensioenfonds is de beleidsdekkingsgraad leidend voor het beleid. Ook wordt op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaald of de buffers van (zie de vereiste dekkingsgraad) het pensioenfonds voldoende zijn.

Vereiste dekkingsgraad

De vereiste dekkingsgraadDe vereiste dekkingsgraad is het vermogen dat het pensioenfonds nodig heeft op grond van vooral het gevoerde beleggingsbeleid. De vereiste dekkingsgraad bestaat uit alle pensioenverplichtingen (de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen) verhoogd met de benodigde reserves. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad? Dan is er sprake van een tekort. In dat geval moet het pensioenfonds een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dit herstelplan moet staan hoe het fonds ervoor zorgt dat de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen. geeft aan hoeveel geld het pensioenfonds minimaal in kas moet hebben (buffer), om nu en in de toekomst zijn verplichtingen na te kunnen komen. Als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad komt, heeft het pensioenfonds onvoldoende reserves in kas. Er is dan sprake van een reservetekort. De vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioenfonds en hangt af van de financiële risico's van een pensioenfonds. Hoe meer financiële risico's een pensioenfonds neemt, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad moet zijn. De inrichting van de beleggingsportefeuille heeft hier grote invloed op. Hoe meer er bijvoorbeeld in aandelen (een risicovolle beleggingscategorie) wordt belegd, hoe hoger de buffer (de vereiste dekkingsgraad) moet zijn.

Als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad komt, moet een pensioenfonds een herstelplanPensioenfondsen stellen in geval van een reservetekort een herstelplan op. Dit plan bevat de concrete maatregelen waardoor het pensioenfonds binnen een termijn van maximaal tien jaar weer voldoet aan het vereist eigen vermogen. Voor Pensioenfonds DNB is geen herstelplan van kracht. indienen bij toezichthouder DNB. Hierin moet worden aangegeven hoe het pensioenfonds binnen 10 jaar herstelt naar de vereiste dekkingsgraad.

Minimaal vereiste dekkingsgraad

De minimaal vereiste dekkingsgraad geeft de minimaal benodigde buffer weer. Als de beleidsdekkingsgraad hieronder komt, is er sprake van een dekkingstekortSituatie dat de middelen van het pensioenfonds niet toereikend zijn om de technische voorziening en de reserve voor algemene risico's te dekken.. Het fonds heeft dan te weinig vermogen om de pensioenen in de toekomst uit te kunnen betalen. Indien de beleidsdekkingsgraad gedurende 5 jaar onder de minimaal vereiste dekkingsgraad blijft, moet het pensioenfonds de opgebouwde pensioenaanspraken verminderen (korten). Na het korten moet de beleidsdekkingsgraad gelijk zijn aan de minimaal vereiste dekkingsgraad.

Reële dekkingsgraad

In de reële dekkingsgraadDe reële dekkingsgraad wordt berekend als de dekkingsraad gedeeld door de toekomstbestendige indexatiegrens. Tot en met 2014 werd voor berekening van de reële dekkingsgraad de voorziening pensioenverplichtingen herrekend, rekening houdend met de verwachte loon- en prijsinflatie. wordt rekening gehouden met de verwachte stijging van de prijzen. De reële dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de beleidsdekkingsgraad en de dekkingsgraad waarbij pensioenen volledig meestijgen met de prijzen. Een reële dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds de pensioenverplichtingen kan betalen en ook de pensioenen kan verhogen met de verwachte stijging van de prijzen.