Over het pensioenfonds

Risicomanagement

Integraal Risico Management (IRM)

Integraal Risicomanagement (IRM) is een integraal onderdeel van de dagelijkse praktijk van Pensioenfonds DNB. Het IRM van Pensioenfonds DNB is gericht op het behalen van de doelstellingen op een beheerste en effectieve wijze.

1. Risicomanagementproces (IRM cyclus)

De IRM cyclus wordt continu doorlopen via de hieronder weergegeven zeven stappen uit de Handreiking 'Integraal Risicomanagement' uitgebracht door de Pensioenfederatie.

2. Risicostrategie (risicobereidheid)

De strategische doelstellingen en het risicomanagement zijn afgeleid uit de missie, visie en strategie van Pensioenfonds DNB.

Bekijk de missie, visie en strategie van Pensioenfonds DNB.

3. Risicobeheersing: ’Three lines of Defence’

Pensioenfonds DNB beheerst risico's aan de hand van het ‘Three Lines of Defence’ model.

Eerste lijn

De eerste lijn is verantwoordelijk voor de uitvoering van het risicomanagement en is ‘eigenaar’ van de risico’s en de bijbehorende beheersmaatregelen en monitoring. Onder de eerste lijn wordt in algemene zin verstaan het bestuur, die vervolgens de monitoring van uitbestede activiteiten heeft belegd bij de portefeuillehouders binnen het bestuur en het bestuursbureau. Binnen de kaders van het beleid en met inachtneming van interne procedures en risicolimieten beoogt de eerste lijn de verhouding tussen risico en rendement te optimaliseren.

Tweede lijn

De tweede lijn toets vanuit haar eigen verantwoordelijkheid of de beheersing van risico’s adequaat is. Dit doet ze door de beoordeling en monitoring van de beheersing van de risico’s te controleren en waar nodig te challengen. Binnen het pensioenfonds is dit de verantwoordelijkheid van de sleutelfunctie risicomanagement, de sleutelfunctie actuarieel en de compliance officier. De tweede lijn faciliteert het bestuur in de uitvoering van risicoanalyses, draagt richtlijnen en standaarden voor risicomanagement aan, geeft advies en levert onafhankelijke challenges.

Derde lijn

De derde lijn is een onafhankelijke interne auditfunctie die de effectiviteit van de risicobeheersing toetst en komt tot een objectief, onafhankelijk oordeel met mogelijkheden tot verbetering. De derde lijn heeft geen rol in vaststelling, uitvoering of sturing van het (risico)beleid, maar voert een systematische controle-aanpak uit ter evaluatie en vergroting van de effectiviteit van activiteiten op het gebied van risicomanagement, interne beheersing en governance. De derde lijn is binnen het pensioenfonds belegd bij de sleutelfunctie interne audit.

Eigenrisicobeoordeling (ERB)

Naast IRM is Pensioenfonds DNB wettelijk verplicht in het kader van risicomanagement ten minste drie jaarlijks (of bij significante wijzigingen in het risicoprofiel) een eigenrisicobeoordeling uit te voeren. Dit is onderdeel van de herziene IORP II-richtlijn.