Privacyverklaring

Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te lezen. De privacyverklaring dateert van 02-04-2024.

Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank N.V., hierna: Pensioenfonds DNB, verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om de pensioenovereenkomst goed uit te kunnen voeren, maar ook om te voldoen aan wettelijke en contractuele verplichtingen en om onze diensten te kunnen verbeteren. Contractuele bepalingen brengen mee dat wij hiervoor gegevens van u en van andere partijen moeten ontvangen.

 • Afhankelijk van uw situatie kunnen wij van de volgende partijen gegevens over u en/of uw dienstverband ontvangen:
  • Basisregistratie Personen (BRP)
  • (Voormalige) werkgever DNB
  • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
  • Kamer van Koophandel (KvK)
  • Andere pensioenuitvoerders
 • Wij kunnen de volgende (bijzondere) (persoons)gegevens verwerken:
  • Voor- en achternamen
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Deelnemersnummer
  • Bankrekeningnummer
  • Burgerlijke staat
  • Gegevens over uw (voormalige) dienstverband(en)
  • Salaris
  • Aanspraken / pensioenrecht
  • Indicatie gemoedsbezwaard
  • Kopie paspoort
  • Gegevens over arbeidsongeschiktheid benodigd voor de uitvoering van het arbeidsongeschiktheidspensioen en pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid.
  • Gegevens over uw kinderen benodigd voor de uitvoering van het wezenpensioen.
  • Overige (persoons)gegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
  • IP-adres
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Gegevens van uw partner als u samenwoont en uw partner hebt aangemeld bij het pensioenfonds
  • Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap verwerken wij ook de gegevens van de partner
  • Uw toestemming wanneer u nieuwsbrieven wenst te ontvangen
 • Waarom we uw gegevens nodig hebben

  Pensioenfonds DNB is contractueel verplicht om de pensioenovereenkomst uit te voeren. Om dit op de juiste wijze te kunnen doen verwerken we uw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

  • Uitvoering van pensioen- en uitkeringswet- en regelgeving
  • Vaststellen van de hoogte van en uitbetaling van pensioenaanspraken en -uitkeringen
  • Berekenen, vastleggen en innen van premies bij werkgever
  • Behandelen van geschillen
  • Voorkoming van fraude
  • Statistische (actuariële) analyses ten behoeve van de financiële (toekomstige) positie van Pensioenfonds DNB
  • Adequate communicatie met u als deelnemer
 • Delen met andere partijen

  Pensioenfonds DNB deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de pensioenovereenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pensioenfonds DNB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Pensioenfonds DNB verwerkt uw gegevens niet buiten de EU.

  De uitvoering van de pensioenadministratie heeft Pensioenfonds DNB uitbesteed aan AZL. AZL beschikt daarom over uw (persoons)gegevens. Pensioenfonds DNB heeft met AZL afspraken gemaakt over de wijze waarop AZL met uw gegevens om gaat, met wie zij uw gegevens mogen delen en hoe AZL uw gegevens moet beveiligen. Om de pensioenadministratie van Pensioenfonds DNB goed uit te kunnen voeren maakt AZL gebruik van verschillende partijen die afhankelijk van uw situatie uw persoonsgegevens ontvangen (subverwerkers). AZL zorgt bij deze subverwerkers voor minimaal hetzelfde beveiligingsniveau zoals afgesproken met Pensioenfonds DNB.

  De partijen waarmee uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

  • Toezichthouders
  • Overheidsinstanties
  • Uitkeringsinstanties
  • Incasso-/debiteurenpartijen
  • Herverzekeraars
  • (Voormalige) werkgever(s) en hun gemachtigden
  • Mailingverwerkers/Drukkerijen
  • Archiefopslagen
  • Controlepartijen bijvoorbeeld voor het uitvoeren van looncontroles
  • ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven
  • IT Securitybedrijven
  • Onderzoekspartijen
  • Accountants/actuariskantoren voor assurancedoeleinden
  • Andere pensioenuitvoerders
 • Hoe lang we uw gegevens bewaren

  Uw persoonsgegevens verwerken wij met als doel om uw pensioen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor dit doel, bewaren wij uw persoonsgegevens.

  Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Hebben wij uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld en er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwijderen vervolgens de verzamelde persoonsgegevens.

 • Wat zijn uw rechten?

  Op grond van de wet hebt u rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties die uw persoonsgegevens verwerken:

  • Recht op inzage
  • Recht op rectificatie
  • Recht op gegevenswissing (ook bekend als het ‘recht op vergetelheid’ of ‘recht om vergeten te worden’)
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht op overdraagbaarheid (ook bekend als 'recht op dataportabiliteit')
  • Recht van bezwaar

  U kunt een beroep doen op deze rechten. Wilt u van uw rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op. Dien uw beroep op een van uw rechten altijd schriftelijk in. U krijgt altijd van ons een bericht.

  Wanneer kunt u gebruik maken van uw rechten?

  Twee voorbeelden. Wanneer u:

  • Wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u een beroep doen op het recht van inzage.
  • Van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens van u niet correct hebben geadministreerd, of dat er persoonsgegevens moeten worden veranderd of aangevuld, kunt u een beroep doen op het recht van rectificatie.


  Klacht indienen

  U kunt een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een klacht hierover indienen, neem dan contact met ons op en dien uw klacht altijd schriftelijk in. U krijgt altijd van ons een bericht.

  Intrekken van verleende toestemming

  Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. U doet dat op dezelfde manier als u de toestemming hebt verleend. Dan stoppen wij de gegevensverwerking zo snel mogelijk.

 • Beveiliging

  Uw persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn. Dat vinden wij, pensioenfonds én administrateur, erg belangrijk. Wij treffen dan ook technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen tegen (cyber)criminaliteit, vernietiging, verlies of een andere onrechtmatige verwerking. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij.

  Verder hebben wij zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens.

  Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

  Slechts bij uitzondering kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een organisatie in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In dat geval worden te allen tijde passende, aanvullende maatregelen getroffen die voldoen aan de Europese maatstaven voor beveiliging van persoonsgegevens op grond van de AVG.

 • Contact
  U kunt ons bereiken via: 
  Telefoonnummer: 088 116 3066
  Postadres:Postbus 4471
  6401 CZ Heerlen
 • Cookies

  De website van Pensioenfonds DNB maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om de website van het pensioenfonds goed te laten werken. Deze cookies plaatsen wij altijd en hebben geen impact op uw privacy. Voor cookies die wel van invloed zijn op uw privacy, vragen wij om uw toestemming zodra u de website van het pensioenfonds voor de eerste keer bezoekt. Daar vindt u ook meer informatie over het gebruik van cookies.

 • Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

  Pensioenfonds DNB behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Elke verandering wordt op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 2 april 2024.