Organisatie

Bestuur

Het Pensioenfonds DNB heeft de rechtsvorm van een stichting. Daarmee staat het in de stichting opgebouwde pensioenvermogen los van het ondernemingsvermogen van De Nederlandsche Bank.

Bestuur Pensioenfonds DNB

Het bestuur bestaat uit zes personen.

Naam Lid namens de 
Peter de Groot (secretaris) Werkgevers
Martin van der Pot Werkgevers
Margreet Schuit Werknemers
Jos Kleverlaan Pensioengerechtigden
Roeland van Vledder (voorzitter) Onafhankelijk bestuurslid
Mirja Constandse  Onafhankelijk bestuurslid 


V.l.n.r.: Mirja Constandse, Margreet Schuit, Jos Kleverlaan, Martin van der Pot, Peter de Groot en Roeland van Vledder.

Taken van het bestuur

Het bestuur is belast met het besturen en beheren van het pensioenfonds en als zodanig verantwoordelijk voor alles wat het pensioenfonds doet. Het bestuur bepaalt het beleid en is bevoegd 'voor alle daden van beheer en beschikking'. De belangrijkste taken zijn daarbij:

  • Het goed beheren/beleggen van de pensioengelden.
  • Het innen van de premies.
  • Het op tijd betalen van de pensioenen.
  • Een goede informatievoorziening naar de belanghebbenden.

Het pensioenreglement

De sociale partners (werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers) maken afspraken over pensioen als arbeidsvoorwaarde. Het bestuur vertaalt deze afspraken naar een pensioenreglement van het fonds en stelt dit reglement vast. In het pensioenreglement staat onder andere:

  • hoe de pensioenen berekend moeten worden
  • welke rechten plichten de deelnemer heeft om voor pensioen in aanmerking te komen.

In de uitvoeringsovereenkomstDe overeenkomst tussen een werkgever en een pensioenfonds over de uitvoering van één of meer pensioenregelingen. tussen pensioenfonds en werkgever staat hoe de pensioenen gefinancierd worden.

Toezicht en controle

Pensioenfonds DNB moet zich houden aan de regels van de Pensioenwet. Net als alle andere pensioenfondsen in Nederland.

Het doel van de Pensioenwet is het veiligstellen van pensioenaanspraken van werknemers. Meerdere partijen controleren op hun eigen wijze of het pensioenfonds doet wat het moet doen.

Toezicht

De Nederlandsche Bank
Als toezichthouder op uw pensioen zorgt DNB dat het Pensioenfonds DNB zich aan de Pensioenwet houdt. In officiële termen: DNB houdt prudentieel en materieel toezicht. Prudentieel toezicht richt zich op de financiële soliditeit van pensioenfondsen en op de financiële stabiliteit van de pensioensector in het algemeen. Materieel toezicht is het toezicht op alle normen die geen deel uitmaken van prudentieel- en gedragstoezicht

Autoriteit Financiële Markten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op ons gedrag.

Intern toezicht
Voor het interne toezicht heeft Pensioenfonds DNB een Raad van Toezicht ingesteld.

Verantwoording

Verantwoordingsorgaan
Het bestuur van Pensioenfonds DNB legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO) over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het VO heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het gevoerde beleid en over beleidskeuzes voor de toekomst.

Actuaris en accountant

Een actuaris
Een actuarisDe actuaris is de specialist die de premie berekent en die vaststelt hoeveel vermogen er naar verwachting vandaag nodig is om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitbetalen. Actuarissen berekenen de financiële gevolgen die risico's (zoals wijzigingen in de rente of in de levensverwachting) met zich meebrengen. (verzekeringswiskundige) controleert of we voldoende geld hebben. Hij beoordeelt ook of de premie die de werkgever betaalt genoeg is.

Externe accountant
Een externe accountant controleert de jaarstukken.

Compliance

Compliance officer
Een externe compliance officer controleert of de leden van het bestuur, de Raad van Toezicht en het VO zich houden aan de gedragscode en of het pensioenfonds voldoet aan wet- en regelgeving.