Wat mag u van het pensioenfonds verwachten?

Wie controleert Pensioenfonds DNB?

Pensioenfonds DNB moet zich houden aan de regels van de Pensioenwet. Net als alle andere pensioenfondsen in Nederland.

Het doel van de Pensioenwet is het veiligstellen van pensioenaanspraken van werknemers. Meerdere partijen controleren op hun eigen wijze of het pensioenfonds doet wat het moet doen.

Toezicht

De Nederlandsche Bank
Als toezichthouder op uw pensioen zorgt DNB dat het Pensioenfonds DNB zich aan de Pensioenwet houdt. In officiële termen: DNB houdt prudentieel en materieel toezicht. Prudentieel toezicht richt zich op de financiële soliditeit van pensioenfondsen en op de financiële stabiliteit van de pensioensector in het algemeen. Materieel toezicht is het toezicht op alle normen die geen deel uitmaken van prudentieel- en gedragstoezicht

Autoriteit Financiële Markten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op ons gedrag.

Intern toezicht
Voor het interne toezicht heeft Pensioenfonds DNB een Raad van Toezicht ingesteld.

Verantwoording

Verantwoordingsorgaan Een orgaan waarin de actieve deelnemers, de pensioengerechtigden, eventueel de gewezen deelnemers en de werkgever zijn vertegenwoordigd en waaraan het bestuur verantwoording aflegt. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan over het handelen van het bestuur wordt opgenomen in het jaarverslag.
Het bestuur van Pensioenfonds DNB legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO) over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het VO heeft de bevoegdheid om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur, over het gevoerde beleid en over beleidskeuzes voor de toekomst.

Certificerend actuaris en waarmerkend accountant

Een actuaris De actuaris is de specialist die de premie berekent en die vaststelt hoeveel vermogen er naar verwachting vandaag nodig is om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitbetalen. Actuarissen berekenen de financiële gevolgen die risico's (zoals wijzigingen in de rente of in de levensverwachting) met zich meebrengen.
Een actuaris (verzekeringswiskundige) controleert of we voldoende geld hebben. Hij beoordeelt ook of de premie die de werkgever betaalt genoeg is.

Externe accountant
Een externe accountant controleert de jaarstukken.

Compliance

Compliance officer
Een externe compliance officer controleert of de leden van het bestuur, de Raad van Toezicht en het VO zich houden aan de gedragscode en of het pensioenfonds voldoet aan wet- en regelgeving.