Toeslagbeleid

Toekomstbestendig indexeren

Volgens de wettelijke regels mag er alleen geïndexeerd worden als voldaan is aan de vereisten voor toekomstbestendig indexeren (TBI). IndexatieDe verhoging van het pensioen met een bepaald percentage, ook wel toeslag genoemd.Afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds is deze verhoging gelijk aan de algemene prijsontwikkeling van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) voor alle huishoudens (meetperiode 1 april tot en met 31 maart).Er is echter geen geld gereserveerd voor indexatie. Ook wordt er geen extra premie voor betaald. Daarom is de indexatie  altijd voorwaardelijk. Het is nooit zeker of, en in welke mate wordt geïndexeerd. Het bestuur besluit jaarlijks op grond van de financiële situatie van het fonds of een gehele of gedeeltelijke indexatie kan worden toegekend. is volgens deze regels toekomstbestendig als er voldoende ruimte is om deze indexatie ook in de toekomst toe te kennen.

De TBI-grens is de beleidsdekkingsgraadDe beleidsdekkingsgraad is bepalend voor:- het moment dat het pensioenfonds in een tekortsituatie komt, dan wel uit een tekortsituatie komt;
- de evaluatie van een eventueel herstelplan;
- het doorvoeren van eventuele kortingen;
- de indexaties.
die wettelijk minimaal nodig is om pensioenen volledig te kunnen indexeren. De TBI-grens wordt als volgt berekend:

De contante waardeHet bedrag dat nu nodig is om op een bepaald moment in de toekomst een uitkering of een reeks van uitkeringen te kunnen doen. van de volledige indexatiekasstroom (grotendeels op prijsinflatie maar ook een deel looninflatie) wordt bepaald op basis van het verwacht rendement op beursgenoteerde aandelen (5,6%). Deze contante waarde van de indexatiekasstroom wordt gedeeld door de technische voorziening (TV). Vervolgens wordt deze op bij de wettelijk minimaal voor indexatie benodigde beleidsdekkingsgraad van 110% opgeteld.

In formule:

TBI-grens = Contante waarde van de volledige indexatiekasstroom (tegen 5,6%)/ TV + 110%

Dit leidt tot een TBI-grens in 2023 van circa 134,7%. Als de beleidsdekkingsgraad op de peildatum op of boven de TBI-grens ligt, mag het pensioenfonds volledige toeslag verlenen. Het beleid van Pensioenfonds DNB is om dat dan ook te doen.