Over het pensioenfonds

Verloop dekkingsgraad

Opmerking

De dekkingsgraadDe dekkingsgraad is de verhouding tussen de netto activa en de technische voorziening, uitgedrukt in een percentage. Dit verhoudingsgetal geeft aan in hoeverre op lange termijn de pensioenverplichtingen kunnen worden nagekomen. De netto activa zijn het saldo van het belegd vermogen, de andere activa en de schulden. geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds, uitgedrukt in een percentage. De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de pensioenverplichtingen kunnen worden nagekomen. De groene lijn geeft de maanddekkingsgraadDe maanddekkingsgraad van het pensioenfonds wordt berekend door op balansdatum het balanstotaal minus de kortlopende schulden te delen op de technische voorzieningen zoals opgenomen in de balans. weer. Toezichthouder DNB verplicht pensioenfondsen om hun dekkingsgraad te berekenen volgens het gemiddelde van de twaalf voorafgaande maanddekkingsgraden. Dit wordt de beleidsdekkingsgraadDe beleidsdekkingsgraad is bepalend voor:- het moment dat het pensioenfonds in een tekortsituatie komt, dan wel uit een tekortsituatie komt;
- de evaluatie van een eventueel herstelplan;
- het doorvoeren van eventuele kortingen;
- de indexaties.
genoemd. Deze wordt weergegeven door de blauwe lijn. Voor het beleid dat het bestuur van Pensioenfonds DNB voert is, op grond van de pensioenwet, de beleidsdekkingsgraad leidend. De oranje lijn geeft de vereiste dekkingsgraadDe vereiste dekkingsgraad is het vermogen dat het pensioenfonds nodig heeft op grond van vooral het gevoerde beleggingsbeleid. De vereiste dekkingsgraad bestaat uit alle pensioenverplichtingen (de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen) verhoogd met de benodigde reserves. Is de beleidsdekkingsgraad lager dan de vereiste dekkingsgraad? Dan is er sprake van een tekort. In dat geval moet het pensioenfonds een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In dit herstelplan moet staan hoe het fonds ervoor zorgt dat de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar weer boven de vereiste dekkingsgraad komt te liggen. weer. Deze dekkingsgraad geeft aan of ons fonds een tekort aan reserves heeft. Als de beleidsdekkingsgraad daalt tot onder de vereiste dekkingsgraad, moet ons fonds een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Dat is op dit moment niet het geval.

Bekijk meer informatie over de verschillende dekkingsgraden.