Correctiebeleid

Uw pensioen verkeerd berekend

Het pensioenfonds doet er alles aan om uw pensioen goed te administreren en de juiste bedragen aan u, als u recht krijgt op pensioen, uit te betalen. Desondanks komt het voor dat er foute bedragen uitbetaald worden. Het bestuur heeft hier beleid voor vastgesteld. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt hieronder uitgelegd.

Wat is een correctie?

Van een correctie is sprake als een pensioenaanspraakSituatie waarin door wisseling(en) van baan mogelijk een beperkt pensioen wordt opgebouwd. Dit is echter afhankelijk van de verschillende pensioenregelingen. of pensioenuitkering moet worden aangepast. Dit omdat wordt vastgesteld dat in afwijking van de pensioenovereenkomst en in het verlengde daarvan het vastgestelde pensioenreglement, een te hoge of te lage pensioenaanspraak of pensioenuitkering is gecommuniceerd of betaald.

Is er een te hoge of te lage pensioenuitkering betaald, dan kan er een terugvordering of nabetaling plaatsvinden over de periode waarin de pensioenuitkering achteraf te hoog of te laag blijkt te zijn geweest (dit noemen we “met terugwerkende kracht”).

In alle gevallen krijgt u onmiddellijk bericht nadat de fout is geconstateerd. Het pensioenbedrag wordt aangepast, zodat u in de toekomst het juiste bedrag ontvangt.

Situaties

 1. Correctie van pensioenopbouw
  Een correctie die leidt tot aanpassing van een pensioenopbouw wordt in beginsel altijd doorgevoerd, tenzij de opbouw vlak voor uw pensioendatum moet worden verlaagd en u op basis van de verstrekte pensioenopgaven financiële keuzes hebt gemaakt die onherroepelijk blijken te zijn, waarbij duidelijk is dat de betrokkenen niet had kunnen vermoeden dat de eerder te hoog gecommuniceerde pensioenopbouw vanuit het pensioenfonds onjuist waren.

  U krijgt zo snel mogelijk bericht over een verkeerd gecommuniceerde pensioenopbouw, tenzij de verlaging van het pensioen op jaarbasis minder bedraagt dan € 120,10.

 2. Te laag pensioen vastgesteld
  De uitkering was te laag en de correctie leidt tot een hogere uitkering. De hogere uitkering wordt zodra dit wordt vastgesteld doorgevoerd en het pensioenfonds doet een nabetaling als een correctie met terugwerkende kracht moet worden doorgevoerd. Er geldt daarbij geen beperking in de periode.

  Is de te late betaling toe te rekenen aan het pensioenfonds? Dan wordt over de nabetaling de wettelijke rente voor niet-handelstransacties vergoed.

  Een nabetaling kan financiële gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de vaststelling van uw recht op huurtoeslag of zorgtoeslag. Ook kan een nabetaling gevolgen hebben voor uw belastingaangifte. Om te beoordelen wat de gevolgen voor u persoonlijk zijn, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. De Belastingdienst kan u verder helpen.

  Hebt u aantoonbaar financieel nadeel geleden door de nabetaling, neemt u dan contact op met het pensioenfonds. We zullen dan samen overleggen over een mogelijke vergoeding van de schade.

 3. Te hoog pensioen vastgesteld
  Een correctie die leidt tot een lagere uitkering zal in principe alleen naar de toekomst toe worden doorgevoerd, tenzij er aanleiding is om volledig of gedeeltelijk af te zien van deze correctie. Een voorbeeld hiervan is als u op basis van eerdere onjuiste informatie of uitkering onherroepelijke financiële verplichtingen bent aangegaan die u niet kan nakomen als het juiste bedrag zou worden toegekend.

  Een terugvordering van te hoge uitkeringen zal in principe niet plaatsvinden tenzij u had kunnen weten dat de uitkering te hoog was, of als u informatie die nodig was voor een juiste vaststelling van de pensioenuitkering niet of niet op tijd heeft aangeleverd.

Ons correctiebeleid

Bekijk het uitgebreide correctiebeleid (pdf).

Bent u het niet eens met een correctie?

Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een klacht indienen. Zie hiervoor de klachtenprocedure van het pensioenfonds.