Organisatie

Raad van toezicht

De Raad van ToezichtEen intern toezichthoudend orgaan, dat toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. heeft tot taak:

  • Toezicht houden op het beleid van het bestuur
  • Toezicht houden op de algemene gang van zaken bij het pensioenfonds, waaronder een adequate risicobeheersing en een evenwichtige belangenbehartiging
  • De RvT fungeert als sparringpartner voor het bestuur
  • De RvT heeft goedkeuringsrecht over het jaarverslag, de profielschets voor bestuurders, het beloningsbeleid (behalve de eigen beloning), de overdracht van verplichtingen van of naar het pensioenfonds, liquidatie, fusie, splitsing, samenvoeging en omzetting van het pensioenfonds naar een andere rechtsvorm.
  • Daarnaast wordt een voorgenomen benoeming van een bestuurslid aan de RvT voorgelegd.

De Raad van Toezicht bestaat uit drie onafhankelijke leden, die op voordracht van de Raad door het VerantwoordingsorgaanEen orgaan waarin de actieve deelnemers, de pensioengerechtigden, eventueel de gewezen deelnemers en de werkgever zijn vertegenwoordigd en waaraan het bestuur verantwoording aflegt. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan over het handelen van het bestuur wordt opgenomen in het jaarverslag. worden benoemd. Hiermee wijkt het bestuur af van de Code pensioenfondsen. Dit is voor het Bestuur echter de meest zuivere benoemingsprocedure. Het Bestuur benoemt zo niet zijn eigen toezichthouder.

Raad van toezicht pensioenfonds DNB

De Raad van Toezicht van Pensioenfonds DNB bestaat uit: