Ontevreden over onze dienstverlening?

Uw pensioen verkeerd berekend

Het pensioenfonds doet er alles aan om uw pensioen goed te administreren en de juiste bedragen aan u, als u recht krijgt op pensioen, uit te betalen. Desondanks komt het voor dat er foute bedragen uitbetaald worden. Het bestuur heeft hier beleid voor vastgesteld. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt hieronder uitgelegd.

Wat is een herziening?

Van een herziening is sprake als een pensioenaanspraakSituatie waarin door wisseling(en) van baan mogelijk een beperkt pensioen wordt opgebouwd. Dit is echter afhankelijk van de verschillende pensioenregelingen. of pensioenuitkering moet worden aangepast. Dit omdat wordt vastgesteld dat in afwijking van de pensioenovereenkomst en in het verlengde daarvan het vastgestelde pensioenreglement, een te hoge of te lage pensioenaanspraak of pensioenuitkering is gecommuniceerd of betaald. Is er een te hoge of te lage pensioenuitkering betaald, dan kan er een terugvordering of nabetaling plaatsvinden over de periode waarin de pensioenuitkering achteraf te hoog of te laag blijkt te zijn geweest (dit noemen we “met terugwerkende kracht”).

In alle gevallen krijgt u onmiddellijk bericht nadat de fout is geconstateerd. Het pensioenbedrag wordt aangepast, zodat u in de toekomst het juiste bedrag ontvangt.

Situaties

  1. De uitkering was te laag en de herziening leidt tot een hogere uitkering. De hogere uitkering wordt doorgevoerd en het pensioenfonds doet een nabetaling als een herziening met terugwerkende kracht moet worden doorgevoerd. Een nabetaling kan financiële gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de vaststelling van uw recht op huurtoeslag of zorgtoeslag. Ook kan een nabetaling gevolgen hebben voor uw belastingaangifte. Om te beoordelen wat de gevolgen voor u persoonlijk zijn, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. De Belastingdienst kan u verder helpen. Heeft u aantoonbaar financieel nadeel geleden door de nabetaling van het bedrag ineens, neemt u dan contact op met het pensioenfonds. We zullen dan samen overleggen over een mogelijke vergoeding van de schade.

  2. Herzieningen die leiden tot een lagere uitkering zullen in principe alleen naar de toekomst toe worden doorgevoerd, tenzij er aanleiding is om volledig of gedeeltelijk af te zien van deze herziening. Een voorbeeld hiervan is als u op basis van eerdere onjuiste informatie of uitkering onherroepelijke financiële verplichtingen bent aangegaan die u niet kan nakomen als het juiste bedrag zou worden toegekend.

  3. Terugvorderingen van te hoge uitkeringen zullen in principe niet plaatsvinden tenzij u had kunnen weten dat de uitkering te hoog was, of als u informatie die nodig was voor een juiste vaststelling van de pensioenuitkering niet of niet op tijd heeft aangeleverd.

Ons herzieningsbeleid

Bekijk het uitgebreide herzieningsbeleid (pdf).