Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers DNB

Belangenvereniging Pensioengerechtigden en Gewezen Deelnemers De Nederlandsche Bank, kortweg BP DNB, behartigt de belangen van haar leden. Dit zijn vooral pensioengerechtigden, maar ook ex-medewerkers met een uitgesteld pensioen. Ook actieve medewerkers kunnen als toekomstig pensioengerechtigden lid zijn. Wij vertellen u graag meer.

Wat is het doel van de BP DNB?

De BP DNB is de vereniging die de belangen behartigt van haar leden. Wij zetten ons in voor het beschermen en het op peil houden van de verkregen rechten van iedereen die door middel van pensioen betrokken is bij Pensioenfonds DNB. Dat doen we in het belang van allen. Individuele belangenbehartiging is dus geen onderdeel van onze werkzaamheden.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van de BP DNB?

Wij houden ons onder meer bezig met monitoring van nieuwe pensioenregelingen. We kijken daarbij vooral of bestaande pensioenrechten worden aangetast. Daarnaast monitoren we de uitvoering van bestaande pensioenregelingen. Wij laten ons daarbij zo nodig adviseren door ter zake kundige personen en/of instellingen.

Ook dragen wij geschikte kandidaten voor de vertegenwoordiging van de pensioengerechtigden in het bestuur van het Pensioenfonds DNB en het Verantwoordingsorgaan voor.

We onderhouden ook op periodieke basis contacten met andere stakeholders van het pensioenfonds. Dan gaat het om de directie van DNB, het Verantwoordingsorgaan, de vakbonden en dan met name de Vereniging van Werknemers, de Afdeling Human Resources en het bestuur van Pensioenfonds DNB.

Wat doet de BP DNB nog meer?

Wij vinden het belangrijk dat de belangen van de gepensioneerden ook op landelijk niveau tot hun recht komen. Daarbij gaat het niet alleen om pensioen. Andere zaken spelen ook een rol, zoals Zorg, Welzijn en Wonen (ZWW), Koopkracht en AOW.

BP DNB is daarom aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden. Dit is de grootste landelijke organisatie van gepensioneerden in Nederland.

De belangenbehartiging op deze gebieden wordt in de komende jaren alleen maar belangrijker. Zeker nu er gewerkt wordt aan een nieuw pensioenstelsel, dat naar verwachting in de jaren 2022 tot 2026 zal worden geïmplementeerd.

Als de koepel de komende jaren (juridische) acties onderneemt, steunen wij dit met (financiële) bijdragen. De koepel onderneemt acties als de belangen van gepensioneerden en slapers onvoldoende tot hun recht komen. Bijvoorbeeld in de nieuwe plannen.

Wie kunnen lid worden van de BP DNB?

  • oud-medewerkers van DNB met een ingegaan pensioen;
  • partners van overleden (oud-)medewerkers van DNB en wezen met pensioenaanspraken;
  • ex-medewerkers van DNB met pensioenaanspraken bij Pensioenfonds DNB;
  • medewerkers van DNB met pensioenaanspraken bij Pensioenfonds DNB.

Waarom lid worden van de BP DNB?

De BP DNB zal de komende jaren met veel belangrijke kwesties te maken krijgen. Het is daarom van groot belang dat zoveel mogelijk pensioengerechtigden en andere belanghebbenden zich aansluiten bij onze vereniging. Mocht u al lid zijn, dan kunt u helpen nieuwe leden te werven. Hoe meer leden, hoe sterker de positie van de BP DNB als behartiger van uw pensioenbelangen. En des te krachtiger wij onze stem kunnen laten horen.

Hoe kunt u lid worden?

Meld u aan via het Aanmeldingsformulier lidmaatschap BP DNB (pdf). Of kijk op onze website www.bp-dnb.nl.