Verantwoordingsorgaan

Ries de Kogel

Functie in het dagelijks leven:

Ik ben pensioengerechtigde na een dienstverband van meer dan 30 jaar bij DNB. Naast de functie bij het pensioenfonds ben ik als vrijwilliger werkzaam in meerdere stichtingsbesturen.

Functie bij het pensioenfonds (en namens wie en welke commissies)?

Ik ben lid van het Verantwoordingsorgaan, namens de pensioengerechtigden voorgedragen door de Belangenvereniging Pensioengerechtigden DNB. Lid van de Werkgroep Jaarverslag.

Hoe lang doet u dit al (en hoe lang mag u dit nog doen)?

Ik ben per 1 januari 2016 benoemd (als opvolger van Martin Santema) en mag dit, gelet op de reglementaire termijn van uiterlijk 8 jaar, tot eind 2023 voortzetten.

Wat deed u besluiten om ‘iets in de pensioenwereld’ te gaan doen?

De pensioenwereld is voor mij in het werkzame leven nooit ver weg geweest: als deelnemer, als controlerend accountant, vanuit het financiële toezicht, als bestuurslid van de belangenvereniging. Toen zich in 2015 een vacature in het Verantwoordingsorgaan aandiende, leek me dit een mooie gelegenheid om – als vertegenwoordiger van de pesioengerechtigden – mijn langjarige ervaring ten dienste van het Pensioenfonds te stellen.

Wat vindt u het leukst/interessantst en het minst leuk/minst interessant?

Interessant vind ik de maatschappelijke en fondsdiscussies over de toekomst van het pensioenstelsel en van het pensioenfonds. En in operationele zin zijn het vooral de gebieden die raken aan mijn vakgebied accountancy: de financiële, verslaggevingstechnische, risicomanagement- en governanceaspecten. Ik zie weinig oninteressante zaken, maar wat wat verder van me afstaat zijn de juridische en communicatieaspecten.

Waar wilt u zich speciaal voor inzetten?

Van bijzonder belang vind ik dat de beleids- en besluitvorming binnen het fonds gericht is op de evenwichtige afweging van de belangen van de jongeren, de middengroepen en de ouderen. En dat de organen van het fonds tezamen gericht zijn op een goed en transparant rentmeesterschap over de toevertrouwde middelen. Focus op de instandhouding van de reële waarde van het pensioen (indexatie) vind ik daarbij van groter belang dan de handhaving -als randvoorwaarde- van het nominale pensioen.

Nog laatste woorden/een boodschap/visie op de toekomst van pensioen in Nederland in het algemeen of pensioenfonds DNB in het bijzonder?

Hoewel ik de maatschappelijke ontwikkelingen in de richting van een verdergaande individualisering in de arbeidsverhoudingen waarneem, acht ik voor het toekomstige pensioenstelsel de voortzetting van collectieve intergenerationele risicodeling, met name voor wat betreft beleggingsrendement en levensverwachting, onmisbaar.