Onze beleggingen

Waarom beleggen we?

De doelstelling van Pensioenfonds DNB is het verstrekken van nominale pensioenaanspraken en pensioenrechten, alsmede het streven (voorwaardelijk: voor zover de middelen van het pensioenfonds het toelaten en afhankelijk van de dekkingsgraadDe dekkingsgraad is de verhouding tussen de netto activa en de technische voorziening, uitgedrukt in een percentage. Dit verhoudingsgetal geeft aan in hoeverre op lange termijn de pensioenverplichtingen kunnen worden nagekomen. De netto activa zijn het saldo van het belegd vermogen, de andere activa en de schulden.) naar het waardevast houden van de pensioenrechten.

Om dit streven waar te kunnen maken is het noodzakelijk de pensioengelden te beleggen. Onze beleggingsbeginselen vormen de fundamenten en richtlijnen voor het vermogensbeheer van het pensioenfonds. Bij het tot stand komen van de beleggingsmix volgt het pensioenfonds een gestructureerd proces waarbij voor iedere beleggingscategorie wordt gekeken of deze past bij het pensioenfonds (middels een zogenaamde investment case), hoe er in de categorie belegd wordt (kaderstelling) en welke verdeling wordt toegepast over de gewenste beleggingscategorieën. Dit laatste gebeurt op basis van kwantitatieve analyses (zoals ALM) en kwalitatieve overwegingen.

Meer informatie over de wijze waarop wij beleggen vindt u in onze verklaring beleggingsbeginselen (pdf).